XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych “GWIAZDA BETLEJEMSKA 2020”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Małych Form Kolędniczych
„GWIAZDA BETLEJEMSKA 2020”.

 

REGULAMIN

XI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

oraz Małych Form Kolędniczych

„GWIAZDA BETLEJEMSKA 2020”

 

I – MIEJSCE:

Sala Budynku Kulturalno-Oświatowego w Brzuśniku

II – TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

10 grudnia 2019 r. (wtorek) – przesłuchania konkursowe, rozpoczęcie o godz. 9.00,
                                                  Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku

12 stycznia 2020 r.(niedziela) koncert laureatów,
                                                 (godzina i miejsce zostaną wskazane w późniejszym terminie)

III – PATRONAT:

Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu

IV – ORGANIZATORZY:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Brzuśnik” w Brzuśniku

V – CELE:

 • Kształtowanie wśród uczniów własnej tożsamości regionalnej
 • Pielęgnowanie ustnej tradycji przekazywania kolęd i pastorałek z pokolenia na pokolenie
 • Ukazanie piękna kolęd i pastorałek z terenu Żywiecczyzny w ich tradycyjnym wykonaniu
 • Popularyzacja i promocja współczesnych aranżacji kolęd i pastorałek
 • Utrwalenie i rozszerzanie współpracy pomiędzy nauczycielami, animatorami kultury, instruktorami, zespołami artystycznymi i innymi instytucjami kulturalnymi.
 • Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji śpiewania kolęd w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym
 • Zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności na scenie indywidualnie bądź grupowo
 • Wspólne kolędowanie – przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, a także w środowisku szkolnym i lokalnym

 

VI – KATEGORIE UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

 1. KATEGORIE REGULAMINOWE:
 • I – śpiew a cappella lub z podkładem w wersji instrumentalnej (nie dopuszcza się pełnego playbacku)
  • – kat. soliści
  • – kat. zespół
 • II – śpiew z towarzyszeniem instrumentu lub zespołu (kapeli)
  • – kat. soliści
  • – kat. zespół
 • III – kolędy tradycyjne i pastorałki– wykonywane gwarą i w stroju regionalnym
  • – kat. soliści
  • – kat. zespół
 • IV – małe formy kolędnicze (kolędnicy z gwiazdą, szopką, szopką ruchomą, soplem, kozą, Trzej Królowie)
  • – kat. Zespół
 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 • Przedszkola, Szkoły Podstawowe kl. I – IV, Szkoły Podstawowe kl. V – VIII, Dorośli

 

VII – JURY:

Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i zakwalifikowania do poszczególnych kategorii i rozdziału nagród powierza się Komisji.

 

VIII – KRYTERIA OCENY:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: intonację, poczucie rytmu, znajomość tekstu, estetykę wykonania kolędy lub pastorałki, umiejętność gry na instrumencie, a w przypadku form kolędniczych również strój, rekwizyt kolędniczy, a przede wszystkim tradycyjną formę kolędowania. Prosimy wystrzegać się tzw. piosenek „o świętach” nie zaliczających się do kolęd i pastorałek! Dopuszczalne są współczesne kolędy i pastorałki – których tematyka nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia (np: współczesne kolędy i pastorałki pisane gwarą, nowoczesne aranżacje kolęd tradycyjnych, autorskie utwory o tematyce świątecznej – religijnej itp.)

 

IX – NAGRODY:

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii regulaminowych i wiekowych przyznane będą nagrody rzeczowe lub finansowe. W każdej kategorii regulaminowej i wiekowej zostanie przyznana nagroda: Gwiazda Betlejemska 2020. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania najwyższej nagrody Grand Prix dla zespołu lub solisty, wyróżniającego się spośród wszystkich kategorii regulaminowych i wiekowych tj. „Złotą Gwiazdę Betlejemską”.

 

Odbiór nagrody finansowej:

– nagrody będą do odebrania przez osoby ustawowo odpowiedzialne za osoby niepełnoletnie (rodzic/opiekun prawny) za okazaniem dowodu osobistego lub za upoważnieniem,

– nagrody dla placówek oświatowych odbiera dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.

Nagrody będzie można odebrać po koncercie laureatów 12 stycznia 2020 r. lub w siedzibie GCKPT po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

X – ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać szkoły i przedszkola z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz, jak również wszystkie osoby indywidualne. Uczestnicy występujący w kat. I-IV wykonują po 1 utworze. Ogranicza się udział jednego uczestnika do 2 występów w 2 różnych kategoriach.

 

Udział w konkursie jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na:

 – przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (Zgodnie z Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119),

– publikację wizerunku wykonawców, wykonanego w czasie spotkania konkursowego w celach promocyjnych niniejszego konkursu i Gminy Radziechowy – Wieprz.

 

Imienny wykaz uczestników Przeglądu wraz z tytułem wykonywanej kolędy i kategorią należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną do dnia 5.12.2019 r. na adres:

Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz,

34-381 Radziechowy,Wieprz 700 lub e-mail: konkurs@cowkulturze.pl

 

IX – KONCERT LAUREATÓW

Koncert Laureatów, odbędzie w dniu 12 stycznia 2020 roku w Domu Ludowym w Radziechowach.

 

 

Regulamin Gwiazda Betlejemska

Karta Zgłoszeniowa Gwiazda Betlejemska 2020

Zgoda na uczestnictwo dziecka w Przeglądzie

Zgoda na uczestnictwo w Przeglądzie

 

 

Dodaj komentarz