KONKURS PLASTCZNY

Regulamin konkursu plastycznego „Portret Rodzica”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz. Tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty. Dopuszczalny jest też wspólny portret Rodziców. Technika wykonania prac dowolna, płaska plastyczna (bez wykorzystania materiałów sypkich). Format nie większy niż A3.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Pracę na konkurs można zgłaszać do 24 maja 2023 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu,

Ul. Nad Sołą 1070
34-382 Wieprz


Regulamin konkursu plastycznego „Portret Rodzica”

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Zemczak-Karkoszka

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz
 1. Agnieszka Biegun – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz

ADRESAT:
Podopieczni Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz oraz osoby indywidualne.

CELE:

 • popularyzacja świąt umacniających więzi rodzinne i środowiskowe.
 • pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów szkół biorących udział w konkursie.

  KRYTERIA OCENY PRACY:

  Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami:
 • zgodność z tematem konkursu
 • pomysłowość
 • oryginalność ujęcia tematu
 • estetyka wykonania


  ZAKRES/ ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • tematem pracy konkursowej jest wykonanie pracy plastycznej w postaci portretu mamy lub taty, dopuszcza się portret wspólny Rodziców.
 • praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, a jej format nie powinien być większy niż A3
 • praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, lecz jej forma musi być płaska (bez artykułów sypkich, bez brokatu itp)
 • każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego lub tel. do rodzica i imię i nazwisko rodzica lub opiekuna.
 • każda praca powinna mieć załączoną kartę zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)

  TERMINY:
 • termin dostarczania prac – do 24 maja 2023 r. 
 • rozstrzygnięcie Konkursu– 26 maja 2023 r. – podczas KONCERTU w Domu Ludowym w Wieprzu, godz.: 17:00
 • pracę plastyczną należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
  Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu, Ul. Nad Sołą 1070; 34-382 Wieprz


  SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

Laureaci konkursu, którzy zajęli I-III miejsce zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie internetowej cowkulturze.pl i na facebooku Gminnego Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz w dniu 26 maja 2023 r.

NAGRODY I ICH ODBIÓR:

 • Nagrodzone zostaną miejsca od I do III – zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkami.
  Dla nauczycieli uczniów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy – podziękowania.
 • dyplomy oraz upominki można odebrać na Koncercie z okazji Dnia Mamy, który odbędzie się w Domu Ludowym w Wieprzu o godz.: 17:00

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • we wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu
 • prace konkursowe przechodzą na własność organizatora (tj. GCKPT R-W)
 • organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej
 • zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na jego warunki
 • wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

DANE KONTAKTOWE:

Kontakt telefoniczny: 504 612 786 – Agnieszka Zemczak-Karkoszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content