ŁĘGI – Lokalne Inicjatywy Społeczne – Żywiec Zdrój S.A.- edycja 2020

Z potrzeby ludzkiego serca powstał projekt o nazwie: „Ocalić łęgi – rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły”, który został złożony do Programu Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2020.
Projekt uzyskał 10 000 zł dotacji.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji rewitalizację terenu wzdłuż brzegu rzeki Soływ miejscowości Wieprz. Wykonane zostały roboty w zakresie ochrony środowiska takie jak: odchwaszczenie, wywóz nieczystości, niwelacja terenu, rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, zamontowanie tablicy z informacjami przyrodniczymi oraz zorganizowanie kampanii edukacji ekologicznej i promocję projektu.

Projekt ma służyć rozwiązaniu problemu dot. postępującej degradacji cennych przyrodniczo terenów, leżących wzdłuż prawego brzegu rzeki Soły na odcinku od mostu na Sole w Wieprzu do tzw. Okrąglaka w Wieprzu. Na tym terenie występują cenne siedliska przyrodnicze. Usunięte na ten moment zostały hałdy zniszczonych odpadów betonowych, chwasty czy dzikie nasypy z ziemi, skoszonej trawy i siana.

Na obszarze projektu stwierdzono występowanie ziołorośli nadrzecznych oraz pionierskiej roślinności na kamieńcach nadrzecznych.

Rzeka Soła wraz z otoczeniem, tworzy na terenie sołectwa Wieprz pas o charakterze korytarza ekologicznego, który zachował wiele cech naturalności, pomimo znacznych przekształceń koryta rzecznego i pomimo bliskości terenów zabudowanych. Świadczy o tym obecność wielu gatunków roślin, zwierząt i ekosystemów cennych i prawnie chronionych. Występują tu m.in. bobry, różne gatunki nietoperzy, ptactwa wodnego oraz rośliny chronione typu: zawilec żółty, pierwiosnek wyniosły, zawilec gajowy, niecierpek gruczołowaty czy przebiśniegi.

Dzięki działaniom zawartym w projekcie mamy nadzieję wyeksponować bogactwo terenów łęgowych nad Sołą.
Projekt pozwolił na stworzenie miejsca, gdzie lokalna społeczność i turyści mogą obserwować naturalne środowisko łęgów i mieć bezpieczny dostęp do brzegu rzeki Soły.

Dodatkowym działaniem związanym z kategorią „W zgodzie z naturą”, jest podjęcie działań skierowanych na ochronę nietoperzy. W miejscu tym występują charakterystyczne dla Żywiecczyzny gatunki nietoperzy będących pod ochroną dlatego na tym terenie rozmieszczono budki, które pozwoląna bezpieczne bytowanie tego gatunku w naturalnym środowisku.

Dzięki dalszej realizacji projektu stworzymy miejsce na zajęcia terenowe dla pobliskich przedszkoli i szkoły, jak i miejsce odpoczynku dla mieszkańców Wieprza.

Projekt „Ocalić łęgi- rewitalizacja terenów wzdłuż rzeki Soły”, dzięki grantowi i pomocy lokalnej społeczności pozwolił na podniesienie walorów turystycznych i ekologicznych Gminy Radziechowy-Wieprz.

jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

Las łęgowy – zbiorowisko leśne, które wystepuje nad rzekami i potokami, Znajduje się w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewu nanoszą i osadzają żyzny muł. Najbardziej typową glebą dla lasów łęgowych jest holoceńska mada rzeczna. Siedliska niemal wszystkich łęgów związane są z wodami płynącymi. W drzewostanie łęgów występują m.in.: olcha, topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb. Gatunkami występującymi we wszystkich zespołach łęgowych są: podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) i bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea). Lasy łęgowe zaliczane są do roślinności azonalnej, niezwiązanej z określoną strefą roślinną (klimatyczną), ale ze specyfiką siedliska. Lasy te narażone są na wyniszczenia spowodowane m.in. pracami związanymi z regulacją koryt rzecznych oraz melioracjami wodnymi.

Mady rzeczne należą do gleb napływowych, czyli powstałych wskutek działania wód. Ich rzeczna odmiana występuje na współczesnych tarasach rzek i jest to nagromadzony muł rzeczny. Woda porywa z jakiegoś miejsca cząsteczki i niesie je z prądem, zostawiając potem w przypadkowej lokalizacji. Najczęściej mady powstają po wewnętrznej stronie zakrętów lub przy ujściach większych rzek. Materiał glebowy nanoszony jest na taras w czasie podniesienia się poziomu wody i wystąpienia rzeki z koryta. Powierzchnia wszystkich mad w Polsce wynosi około 780 tysięcy hektarów. Charakterystyczną cechą mad jest warstwowa budowa. Poszczególne warstwy różnią się między sobą strukturą, składem granulometrycznym i miąższością, dlatego że każda kolejna warstwa pochodzi z innego okresu roztopów lub nadmiernych opadów, które spowodowały wylanie rzeki. Aby określić gatunek mady bierze się pod uwagę przeważającą liczbę warstw i materiał, z którego są zrobione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content