KONKURS GWARY

REGULAMIN KONKURSU GWARY

IM. ANDRZEJA MURAŃSKIEGO

I – ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz
z siedzibą Wieprz 700, 34-381 Radziechowy,
kontakt: gckptrw@gmail.com, numer telefonu 535 902 003

Il – TERMINARZ:

7 marca (poniedziałek) – ogłoszenie konkursu

30 marca 2022 (środa) – zamknięcia list zgłoszeń

13 kwietnia 2022 (środa) dom ludowy w Juszczynie – przesłuchania

24 kwietnia 2021 (niedziela) – dom ludowy w Juszczynie, finał konkursu (ogłoszenie wyników konkursu, występ laureatów)

III – PRZEDMIOT I CELE KONKURSU:

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej prezentacji recytacji w gwarze oraz utworu literackiego napisanego w gwarze.

Celem Konkursu jest:

– pielęgnowanie unikalnej kultury i tradycji terenu,

– Wyłonienie najlepszej prezentacji w gwarze oraz gwarowego utworu literackiego (proza lub wiersz),

– Kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej

– Zachęcanie wszystkich pokoleń do prezentowania swoich umiejętności artystycznych oraz kształtowanie zainteresowań literaturą i dziedzictwem regionu,

– integracja mieszkańców gminy oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i artystycznym

IV – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

– terminowe zgłoszenie pracy (do 30.03.2022 r.) wraz z podpisanym i wypełnionym formularzem zgłoszenia
i zgodami RODO

– każdy z uczestników może zaprezentować w trakcie trwania konkursu jeden utwór.

– Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych niezależnie od miejsca zamieszkania.

– Zgłoszeń uczestników do konkursu mogą dokonywać osoby indywidualne, instruktorzy oraz placówki oświatowe.

– Zgłoszeń należy dokonywać w GCPKT (Centrum Edukacji Ekologicznej Wieprz 34-382, ul. Nad Sołą 1070) lub mailowo pod adresem gckptrw@gmail.com.

V – KATEGORIE i KRYTERIA OCENY:

Komisja oceniać będzie w pierwszej kolejności: adekwatność pracy względem tematu konkursu, oryginalność sposobu wykonania, walory estetyczne, artystyczne i literackie.

KATERGORIA LITERACKA:

– Obejmuje stworzenie własnego utworu literackiego.

– Utwory muszą być pisane w lokalnej gwarze.

– Temat pracy jest dowolny.

– Zgłaszane prace nie mogą przekroczyć maksymalnej objętości 2 stron w formacie A4.

– Prace dostarczone na Konkurs muszą być pracami własnymi, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

Komisja przewiduje dodatkowy podział na podkategorie.

– dzieci szkolne (dla osób do ukończenia 16 roku życia)

– młodzież i dorośli (od 16 roku życia)

KATEGORIA RECYTATORSKA:

– obejmuje prezentacje własnego lub cudzego utworu napisanego w gwarze.

– Komisja dokona oceny według kryteriów: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, umiejętności oratorskich (dykcja, emisja głosu), interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Komisja przewiduje dodatkowy podział na podkategorie.

– przedszkolaki i uczniowie klas I-III

– uczniowie klas IV-VIII

– młodzież i dorośli (od 16 roku życia)

Dopuszcza się udział uczestnika w obu kategoriach.

VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy powołają niezależną, fachową Komisję Oceniającą, która oceni wszystkie prezentacje i prace. Ostateczne rozstrzygnięcia i decyzje co do interpretacji Regulaminu i rozdziału nagród powierza się Komisji.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia Jego wyników w Internecie oraz w związku z wydaniem nagrody.

4. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację wizerunku wykonawców, publikację utworu lub prezentacji konkursowej w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content